آسيا و خبرهايي اميدوارکننده   
 
١- چندي قبل آقاي "بان کي  مون" وزيرامورخارجه کره جنوبي به سمت دبيرکلي سازمان ملل
برگزيده شد . قراراست ايشان ازاول ژانويه ٢٠٠٧ جانشين آقاي کوفي عنان شوند .
هشتمين دبيرکل سازمان ملل که براي يک دوره پنج ساله به اين سمت رسيده اند ، نخستين
آسيايي درطول ٦ دهه فعاليت سازمان ملل است که به اين رتبه دست يافته .
متاسفانه اين خبر بازتاب ضعيفي دررسانه هاي ما داشت .
 
٢- هفتمين اجلاس مجمع عمومي انجمن مجالس آسيايي براي صلح  ( AAPP ) درتهران
تشکيل شد . توافق برسر ارتقاي اين انجمن به مجمع مجالس آسيا ( APA ) ازجمله مهمترين
دستاوردهاي اين اجلاس بود . مجمع اخيرالذکر ( APA  ) درواقع مقدمه تشکيل پارلمان
آسيا خواهد بود . جاي بسي خوشوقتي است که اين تصميم سرنوشت ساز دراجلاس تهران
گرفته شد ضمن اينکه ميزبان اجلاس بعدي نيز تهران خواهد بود . همانگونه که ٤ دهه قبل
کنوانسيون رامسر مصوباتي مهم وماندگار براي حفاظت ازمحيط زيست جهان داشت  و
هنوز ازقوانين آن به نام مصوبات کنوانسيون  رامسر ياد مي شود .
 
٣- زيرمجموعه هاي پارلمان آسيا نيز خوشبختانه به طورهمزمان مد نظر قرارگرفته اند. 
تشکيل صندوق پولي آسيا - که مي تواند مقدمه تشکيل بانک آسيا باشد - و همچنين اقدام
براي راه اندازي صندوقي مشترک براي مبارزه با فقر در کشورهاي آسيائي به علاوه
مذاکره درمورد ايجاد خبرگزاري آسيا ازجمله آنهاست .              
 
لینک
   آمار و سرشماري از نوع ايراني   
 
درست چند روز قبل ازآغازسرشماري اخير اطلاعيه هاي مکرري از صداوسيما و مطبوعات
پخش مي شود مبني بر اينکه با اقامت  اتباع غيرمجاز و به خصوص  اشتغال  اتباع بيگانه به
شدت برخورد خواهد شد وکارفرماياني که اين قانون را رعايت نکنند با مجازات وجريمه هاي
سنگيني مواجه خواهند شد . ولي عجيب آن است که تاريخ شروع طرح دقيقا همان روزشروع
سرشماري است . بديهي است مخاطبين اصلي اين طرح افاغنه هستند .
به اين ترتيب بهترين فرصت براي دستيابي به آمارنسبي ازافغان هاي مقيم ايران - چه مجازو
چه غيرمجاز- ازدست مي رود .
اتفاقا يکي ازبچه محل هاي قديمي را مي بينم که اکنون شاغل دريکي ازدواير انتظامي است .
صحبت ازهردري مي شود ، منجمله مورد فوق . مي پرسم حالا که اين اتباع بيگانه  ساليان
درازي است که مهمان ما هستند وخيلي ازآنها همينجا تشکيل خانواده داده اند و صاحب شغل
وفرزند وحتي ملک هستند،نمي شد يک بيست سي روزي دست نگه مي داشتند تا سرشماري پايان يابد ؟
درپاسخ مي گويد اتفاقا همزماني اجراي اين دو طرح کاملا لازم بوده ! چون اگر آماربالاي
اقامت و اشتغال اتباع بيگانه مخصوصا افغان ها برملاشود موجبات توبيخ  متوليان بازگشت
آنها فراهم مي شود . به ويژه آنکه نحوه مصرف بودجه هاي دولتي اختصاص يافته براي اين
کاروهمچنين کمک هاي بين الملي - منجمله بودجه کميسارياي عالي پناهندگان - به زيرسوال
مي رود . لذا يک چند صباحي لازم بود آفتابي نشوند تا آبها ازآسياب بيفتد !
 
هرچند چنين طرح هايي هميشه مقطعي و ناپايدار هستند اما اجازه بدهيد به نکته مهمي دراين
خصوص اشاره کنم که ربطي هم به آمار ندارد :
چنانچه تنها از اشتغال اتباع بيگانه - منجمله افاغنه - جلوگيري کنيم بدون آنکه براي ارتزاق
يا بازگشت  ايشان فکري کرده باشيم ، آمار جرائم  اين قشربه طور مضاعف بالاتر خواهد
رفت .
لینک
   رزمايشی ديگر ... و همان مسير هميشگی   

چندی قبل به بهانه رزمایش ذوالفقار نگاشتم که باید به هر طریق ممکن از افتادن در مسیر

میلیتاریزم و مسابقه تسلیحاتی خودداری نماییم . اتلاف همه منابع انسانی و مالی و غیره

از اهم دلایل است .

همانطور که انتظار می رفت چند کشور غربی همراه با بحرین و ... مانوور نظامی مشترکی

در خلیج فارس برگزار کردند که در واقع پاسخی محدود بود به ما ، و شاید هم هشداری .

در پاسخ ما هم رزمایش پیامبر اعظم را در حجمی گسترده تر برگزار کردیم .

به تبعات آن نمی پردازم فقط باید از این * سیکل معیوب *  به طریقی خارج شویم . در غیر

اینصورت قطعا به مسابقه تسلیحاتی وارد می شویم که سالهاست گریبان هند و پاکستان،

کره شمالی و جنوبی ، عربستان و یمن ، مصر و اسرائیل ، و ... را گرفته است . 

لینک
   آمار و سرشماري از نوع ايراني   
 
دراين مقوله سخن بسياري براي گفتن هست ، اما چون تا چند ساعت ديگر سرشماري آغاز
مي شود عجالتا استدعايي را که از همه هموطنانم - به ويژه هموطنان جوانم - دارم  ذ کر
مي نمايم .
لطفا در مورد اظهار "شغل" خود نهايت صداقت را داشته باشيد . چنانچه حتي با داشتن
تحصيلات عالي بيکار هستيد ، از اظهار آن شرم نکنيد . درمملکت ما آمار باندازه کافي
مخدوش هست . حتي اگر نتايج رياضي آمار صحيح باشند هميشه آنها را به دلخواه تحليل
مي کنند . آنهايي بايد از اظهار بيکاري جوانان شرم داشته باشند که داراي  ده بيست شغل
دولتي بعلاوه بيست سي شرکت خصوصي هستند ولي در عين حال براي صدور جواز
يک  دکه جگرکي  دو سال فرد را مي دوانند و دست آخرهم مي فرمايند  " بيمايه فطير
است " . کاملا درک مي کنم خانمي که چند سال تحصيل کرده و مثلا ليسانس نقاشي دارد
و در تمام سال هم با پشتکار تابلو مي کشد ولي عايدي وي از اين راه در حد صفر است
وهنوز يا از طريق پدر يا همسر تامين مي شود ، چقدر برايش دشوار است نام بيکار
بر خود نهد . همچنين آقايي که پس از نوزده سال تحصيل وچند سال طرح و سربازي
حالا که سي و چند ساله است ، تازه به خيل پزشکان بيکار پيوسته چقدر برايش دشوار
است که - درحاليکه همسايه ها دراطراف او منتظر پاسخ به سوالات سرشماري هستند-
به جاي دکتر نام بيکار را برزبان آورد ...
صداقت به خرج دهيم شايد کمي خواب خرگوشي آقايان مشوش شود .
لینک