تنها مشکل بخش خصوصی در ايران   

می گو یند در ایران بخش خصوصی نداریم و اگر هم داریم بسیار ضعیف و محدود و نارسا است.

می گو یند حدود هشتاد درصد حجم اقتصاد ما دولتی ، پانزده درصد خصوصی و پنج درصد هم

تعاونی است . می گو یند از بخش خصوصی حمایت نمی شود . می گو یند بایدخصوصی سازی

کنیم ...

بنده هیچیک از موارد فوق را قبول ندارم . ما بخش خصوصی بسیار قدرتمند و فعالی داریم فقط

یک ایراد کوچک دارد ! آنهم اینکه  < خیلی خصوصی > است .

خصوصی سازی هم لازم نیست نماییم چون بخش دولتی ما ، با بیش از هشتاد درصد سهم ،

سالهاست  خصوصی شده !! البته این یکی دیگر < خیلی خیلی خصوصی > است .

لینک