جنبش No Bags   

از حدود دو سه سال پبش نهادهای سبز بین المللی از همگان دعوت کردند تا هنگام خرید

از قبول کیسه های پلاستیکی خودداری کنند و در عین حال از فروشندگان نیز می خواست

کالاهای مردم را در پاکتهای کاغذی به آنان تحویل دهند ، چون کیسه های پلاستیکی هم

خیلی دیر در طبیعت تجزیه می شوند و هم بازیافت آنها - به دلیل نازکی - مشکل است و

هم برای تولید آنها انرژی بیشتری ( نسبت به تولید پاکتهای مقوایی ) مصرف می شود .

اما اینک پس از تجارب دوسال اخیر به این نتیجه رسیده اند که مصرف پاکتهای کاغذی هم

آثار سوء دیگری بر جای می گذارد ...

در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که استفاده از ساک دستی های خرید - که یکبار

مصرف نیستند - بهترین راه حل است ، لذا دعوت گسترده از همگان دارند که با استفاده

از کیف و زنبیل و ساک از قبول هر گونه کیسه ( یکبار مصرف ) خودداری کنند یعنی همان

NO  BAG  .

لینک