یادآوری   

۱ - طرح انتقال پایتخت یا بهتر بگوییم انتقال دولتشهر - نظیر دفعات قبل - به فراموشی

سپرده شد . بر اساس برآوردهای اولیه هنگام انتقال بدنهء اصلی دولت نیاز به جابجائی

۴۵۰ تا ۶۰۰ هزارنفر است که در مقایسه با جمعیت شهر و استان تهران اندک شمرده

می شود . هم اکنون کشورهای دیگری هستند که این موضوع را به نوعی تجربه می کنند.

برلین ، کلن و بن در آلمان یا پیشاور و لاهور و راولپندی در پاکستان و ... نمونه هایی از این

دست هستند .چنانچه نهادهای حکومتی ما تهران را ترک کنند بسیاری از معضلات فعلی

پایتخت به خودی خود مرتفع خواهد شد .

۲ - چندی بود که در اخبار می شنیدیم شورای شهر تهران به طور جدی به دنبال حل

مشکل احداث گورستان در شرق تهران است . هنگامی که شنیدم عضوی از شورا که

بسیار پیگیر این مشکل است ، خانم ابتکار ، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست

است خیالمان راحت شد که قطعآ ایشان جلوی اجرای طرح را خواهند گرفت ...

قبلا در مورد آلودگی آب و خاک تهران در اثر اجرای طرح نوشته بودم و اینکه حتی آلودگی

صوتی ، بصری و حتی فرهنگی! را برای شهر به ارمغان خواهد آورد .

اما زمانیکه شنیدم خانم دکتر ابتکار به جد پیگیر تسریع ! در احداث این گورستان هستند

جز حیرت کاری از ما برنیامد .

لینک