بحث بنزین و لزوم موازنه’ همزمان   

قرار است بنزین آزاد توزیع گردد . قرار است گازوئیل نیز سهمیه بندی گردد . قرار است یارانهء
سوخت تا سال ۹۱ حذف گردد . بحث بر سر قیمت بنزین آزاد هنوز ادامه دارد ...
وقتی سالهاست که ما - خواسته یا ناخواسته - قیمت جهانی را مبنای کار خود قرار داده ایم
بنابر این حتمآ باید بنزین آزاد به قیمت واقعی (جهانی) آن عرضه گردد . در غیر اینصورت تنها
مواجهه با بحران را به عقب انداخته ایم . متاسفانه چنانچه موازنهء اقتصادی طی سالیان
قبل و با آهنگ منطقی صورت می گرفت امروز ما در این وضعیت بغرنج قرار نمی گرفتیم .
شاید یگانه راه حلی که بتوان در وضعیت فعلی پیشنهاد کرد  " ارتــقاء همزمان " باشد .یعنی دولت  همزمان با رساندن قیمت سوخت و کلآ انرژی (و سایر کالا و خدمات ) به سطح  قیمت جهانی ، پرداخت ها و دستمزدها را نیز افزایش دهد تا به هرحال به نوعی تعادل در بخش های متفاوت اقتصادمان دست یابیم . چنانچه به هر علتی به وضعیت فعلی ادامه دهیم قطعآ حجم آواری را که در سنوات آینده بر سر اقتصاد ایران فرو خواهد ر یخت افزوده ایم .

لینک