ضرورت پايش هاي مستمر زيست محيطي ( ٣ )
 
...  حدود ٤ سال پيش در آماري که در جرايد منتشر شده بود
 
خوانديم که شيوع بيماري سرطان در ايران  ٣٥  برابر متوسط
 
جهاني است ، بله سي و پنج  برابر . البته اين يک آمار خام
 
و کلي است و از ديد آماري يا پزشکي بايد مورد تجزيه و تحليل
 
دقيق قرار بگيرد . وارد جزئيات آن خبر نمي شوم ولي آنچه
 
جاي تامل و تاسف دارد اين است که در سالهاي پس از انتشار
 
خبر هيچ تحقيق مستمر و آکادميکي در مورد ريشه يابي وفور
 
برخي سرطان ها در ايران انجام نگرفته است .اگر هم چنانچه
 
مسئولي ناچار به پاسخ گوئي شود يا طبق معمول تکذيبيه
 
صادر مي کند و يا به لطايف مختلف قضيه را کش داده و عاقبت
 
ماست مالي مي کند .
 
داستان واردات کره هاي چرنو بيلي ، توزيع شير خشک هاي
 
راديو اکتيو ، مصرف حلال هاي غير مجاز در صنعت رنگ سازي
 
و چاپ ، مصرف گوشت هاي آلوده و ... را همه کمابيش
 
شنيده ايم  اما از اينکه کدام مرجع رسمي و علمي - نه
 
مرجع قضائي  - موضوع را پيگيري کرده خبري نشنيده ايم . ...
 
 
 
لینک