مشکل عدم وجود "زون" های شهری   

در همه جای دنیا بافت های مسکونی ، باغات ، برج ها و ... وجود دارند . در همه جای دنیا هم    

افرادی هستند که دوست دارند در خانهء شخصی زندگی کنند یا برج بسازند یا صاحب مغازه ای  

شوند . اما آنچه مهم است علاقه و تقید شخصی ساکنین یک منطقه به حفظ بافت منطقهء مورد

علاقهء ایشان است . در بسیاری موارد همین علاقهء عمومی تبدیل به قانون می شود و زون ها

یا همان منطقه بندی خاص ایجاد می شود . در یک منطقه از شهر یا حتی روستا به هیچ عنوان

اجازهء ساخت آپارتمان داده نمی شود و بالعکس مناطقی هم هستند که تا هر ارتفاعی که توان 

و تکنولوژی اجازه دهد برج ها بالا می روند . متاسفانه در هیچ یک از نقاط تهران - یا حتی ایران -

چنین محدودیت هایی وجود ندارد و اگر هم باشد قابل عدول است یعنی با پرداخت جریمه یا اخذ

مجوزهای خاص می شود همه جور کاری انجام داد . همین"تداخل بافت ها در یکدیگر" ریشهء   

اساسی بسیاری از معضلات شهری منجمله از بین رفتن باغات شهری یا ترافیک و غیره است .

تبیین بحث به حدی گسترده است که باید به همین اشارهء اندک بسنده نمود . 

 

لینک