آیا امکان زون بندی اصولی در کلانشهرهای ایران وجود دارد ؟   

در یک کلام باید عرض کنم خیر ، به ویژه در تهران . چون از یک سو به قدری تداخل بافت های     

متفاوت وجود دارد که فقط باید سعی کنیم - حتی الامکان - به اصلاح وضع موجود آنهم به شکل

منطقه ای بپردازیم ؛ و از سوی دیگر شتاب مهاجرت و افزایش جمعیت و توسعهء پهنه های شهری

به قدری سریع و حجیم است که هر قانونی را در این زمینه بی اثر می سازد .

شاید از هم اکنون بهتر است به فکر شهرهای کوچکتر و حتی روستاهای خود باشیم تا اتفاقی که

در تهران افتاده لااقل در آن نقاط تکرار نگردد .

...

گاه تنها یک تصمیم نسنجیده عواقب بسیار گسترده ای برجای می گذارد . یک مثال بارز :

در ابتدای انقلاب داشتن زمین بزرگ یا خانهء بزرگ " جرم  " شناخته شد و بعد ها نصاب

تفکیکی تعیین کردند و املاک بسیاری - منجمله باغات شهری - به طور قانونی زورگیری ! شدند.

در نتیجه به سرعت و با انواع روشهای قانونی ، غیرفانونی و شبه قانونی! همهء اراضی مسکونی

و کشاورزی و بایر و غیره تفکیک شدند و قواره های کوچک چنان معضلی شد که حالا درست

برعکس آن قانون را تصویب کرده اند یعنی قانون تجمیع اراضی که در برخی مناطق اجباری است.

مضحک تر اینکه هم اکنون و در آن واحد هر دو قانون معتبر و لازم الاجرا هستند !! یعنی ما هنوز

کمیسیون ماده ۶ و ۸ و ۱۲ داریم و در همان اطاق ! کمیسون مادهء (فکر کنم ۲۵۰ - دقیق به

یاد ندارم ) تجمیع تشکیل می شود .یعنی چه صاحب قوارهء کوچک باشید و چه بزرگ باید در

این کمیسیون ها مواخذه شوید . جالب اینکه چند روز قبل وقتی از یکی از مقامات شورای شهر

تهران پرسیدند چرا شورا برای اجاره بهای هر منطقه سقف یا ضابطه ای نمی گذارد پاسخ دادند

که مغایر با مالکیت شخصی می شود !!!!!!!!!! یعنی کل باغ یا ملک شخصی را ستاندن مغایرتی

ندارد ولی نرخ گذاری ، آنهم برای اجاره نه خرید و فروش، مغایرت دارد .

لینک