پنجمين نمايشگاه بين المللی محيط زيست

                        ( جشنواره سبز ايران )

                ۲۲ - ۱۸  خرداد ماه  ۱۳۸۳  -  تهران

  در محل نمايشگاه بين المللی - سالن  ۵ برگزار می شود .

  نمايشگاه هم جنبه بازرگانی و هم جنبه فرهنگی دارد ولی

  اينکه در عمل به کدام سمت گرايش داشته باشد و يا اينکه

  تا چه حد موفق باشد بايد صبر کرد و ديد .

 

لینک