آسیب شناسی تشکل ها   

روی سخنم در واقع با ان جی او های سبز است . اینکه چرا مدام شاهد ظهور و سقوط آن ها     
هستیم ، اینکه چرا در ابتدای حرکت خود (معمولا) بیش فعال هستند و در اواسط کار  کم کم     
مایوس و منفعل می شوند و بالاخره یا رکود کامل و یا فروپاشی را تجربه می کنند .
در واقع مبحث بسیار گسترده ای است که به هیچ عنوان قابل طرح در یک پست نیست . ولی میتوان بسیار خلاصه به اهم این عوامل اشاره کرد ...

- موسسین ان جی او ها در واقع نوعی حرکت  "هیئتی " یا محفلی را در نظر می گیرند که در این هیئت همه هر کار لازمی را باید انجام دهند . شرح وظایفی وجود ندارد . باید گفت حرکت هیئتی بیشتر مناسب حرکات مقطعی و محدود است .نظیر بسیج خودجوش مردم هنگام حوادث طبیعی   مثل زلزله یا مراسم عزاداری یا اعیاد مذهبی .قطعا برای حرکات پایدار این شیوه پاسخگو نیست . 

- پیش بینی منابع مالی و انسانی مورد نیاز نمی شود . حتی یک برآورد نسبی هم قبل از شروع به کار نمی شود .                                                                                                 

- بسیاری از تشکل های ما "فرد محور " هستند . یعنی هر تصمیم یا کنشی نهایتا وابسته به نظر یک - یا چند - فرد محدود است .                                                                               

- بسیاری از تشکل های ما "خود محور بین" هستند . به جای همکاری و تقویت تشکلهای مشابه به رقابت و حتی سرکوب یکدیگر می پردازند .                                                                

- به اعضای خود به عنوان سرمایهء اصلی اهمیتی نمی دهند . از انرژی ، ایده ها و طرح های ایشان استفادهء مطلوب نکرده و حداکثر به چشم یک منبع مالی به آن ها می نگرند . هوادار هم که اصلا برایشان مفهومی ندارد . معمولا ارتباط منسجم ، منظم و پایداری با اعضا و حتی یکدیگر  ندارند .                                                                                                               - فاقد امکانات فیزیکی اولیه هستند . یعنی داشتن یک نشانی ثابت یا نحوهء ارتباط مستقیم . متاسفانه بسیاری فکر می کنند یک ان جی او ی حقیقی را می توان همانند یک جامعهء مجازی اداره کرد. در عمل یک صندوق پستی بسیار مهم تر از داشتن چند ایمیل یا حتی یک سایت است .           

 - عدم شفافیت مالی ( و کاری ) از مهمترین دلایل ریزش اعضا یا عدم اعتماد عمومی است .      

  - عدم پاسخگوئی به ابهامات و سوالاتی که برای اعضا یا عموم مردم پیش می آید و حتی بی تفاوتی نسبت به افکار عمومی از مهم ترین مواردی است که بدان مبتلا هستیم . 

قطعا خود شما می توانید موارد بسیاری اضافه کنید به ویژه اگر سابقهء عضویت یا همکاری با  تشکل های مردمی را داشته باشید . در انتها فقط یادآور می شوم که تنها یکی از عوامل فوق   می تواند به تلاشی یک ان جی او  بیانجامد ، حال آنکه تشکل های ما معمولا به عمده موارد فوق مبتلا هستند .                    

لینک