میلیتاریسم پنهان   

همه می دانیم یکی از مهمترین عوامل نابودی محیط زیست و به هرز روی منابع طبیعی و انسانی

و فقر و فلاکت جوامع بشری روی آوردن به سیاستهای میلیتاریستی است . صرف نظر از اینکه

پشتوانهء این میلیتاریسم ،ناسیونالیسم افراطی باشد یا راهبرد ایدئولوژیک یا رویکرد امنیتی .

حاصل کار تفاوتی نمی کند . کشتار ، خفقان و نابودی .

در این باره بیشتر خواهم نوشت .

 

لینک