میلیتاریسم پنهان   

مکرر این جمله را شنیده اید که : تاریخ جهان را باید به  دو دوره تقسیم نمود - قبل از یازده سپتامبر و

پس از یازده سپتامبر ! صرفنظر از اینکه قطعا این جمله غیرعلمی و فاقد اساس منطقی است ( و

بنده نیز کاملا با آن مخالفم چون فقط با هدف بزرگنمایی حادثهء مذکور بیان می شود ) اما از جهاتی

تفاوت هایی هم آشکار گشته !!

اول اینکه تمام صاحبان قدرت - در سراسر جهان و با هر مسلکی - از این حادثه منتفع گشتند .چراکه

غرب با این "سانحهء از پیش طراحی شده" دقیقا این مطلب را نهادینه کرد که " هر معترضی تروریست

است" یا اینکه " هر اعتراضی ریشه در تروریسم دارد" . خب چی از این بهتر ؟ دیگر حتی به یک

دادگاه نمایشی هم احتیاجی نیست و تحت عنوان "به خطر افتادن امنیت عمومی" هر زمان که

اراده شود می توان ( یا باید ) "عناصر نامطلوب" را از میان برداشت .

دوم اینکه تا چندی قبل از حادثهء مذکور ، سیاستمداران به امنیتی ها می گفتند که چه اقدامی

نمایند اما پس از حادثهء مذکور امنیتی ها به سیاستمداران می گویند که چه کنند .

این " امنیتی شدن مدیریت" یا " نگاه امنیتی به مدیریت" در سطح کلان ( ملی یا بین المللی) موجب

گسترده شدن میلیتاریسم ، مسابقهء تسلیحاتی و اتلاف منابع اقتصادی و انسانی می شود .

سوم اینکه نتیجهء طبیعی دو محور فوق استفادهء هر چه بیشتر از افراد نظامی یا افرادی با تفکر

نظامی ، در تمامی دستگاه های اجرایی یا تقنینی یا نظارتی است . و این خود نمود دیگری می شود

از "میلیتاریسم پنهان" .

لینک