انهدام پیش از ساخت   

در مطلب قبلی عرض شد که یکی از پیش شرط های بنیادین برای تحقق طرح تحول اقتصادی

"تنش زدایی" است . حال آنکه در عمل می بینیم در حالیکه کنفرانس جی هشت در ژاپن جریان

داشت و درست در جوار آن دی هشت در مالزی برقرار بود و بسیاری از شاخص های اقتصادی

در سطح جهان علائم بهبودی از خود نشان می داد ناگهان فستیوال موشکی ایران برگزار گردید

و همهء رشته ها پنبه شد . همزمانی این رزمایش - آنهم در تنگهء هرمز - با سخنان آشتی

جویانهء سران دول متخاصم بیشتر موجب حیرت شد . و تا چند روز دیگر هم یک مانور عمدتآ

هوایی و گسترده برگزار خواهیم کرد . به جنبهء دفاعی رزمایش کاری ندارم اما با چنین

اقداماتی هرگز نخواهیم توانست به اهداف طرح تحول اقتصادی نزدیک شویم .

هزینهء سرسام آور این مانورها و آلودگی زیست محیطی آبی و خاکی ناشی از آن یک طرف،

و به هم ریختن ثبات منطقه و دامن زدن به مسابقهء تسلیحاتی از طرف دیگر ، اقتصاد نفتی

و بیمار ما را نفتی تر و بیمارتر می کند . به عبارت دیگر پایه های اقتصاد سالمی که در پی آن

هستیم پیش از ساخت منهدم می شود .

لینک