دیار من کجاست ؟   

حس غربت را همه ، کمابیش ، تجربه کرده اید . به هر حال حس خوبی نیست .

ولی اینکه انسان دقیقآ در زادگاه و سرزمین خود احساس کند که یک " غریبه "

است ، خیلی تلخ تر و  دردناک تر است .

لینک