منجلابی به نام " شوراهای حل اختلاف "   

چندی قبل نوشتم که فرمایش آقای شاهرودی مبنی بر افزایش سریع شعب و مجتمع

-های قضایی را صحیح نمی دانم، بلکه باید به فکر "جرم زدایی" باشیم نه"مجرم زدایی".

باید زمینه های "مجرم پروری" را از بین ببریم ... اما متعاقب آن با شنیدن سخنان

آقای دکتر الهام مبنی بر لزوم افزایش "شوراهای حل اختلاف" از یادداشت قبلی خود

پشیمان شدم . واقعا آقای دکتر الهام - از طریق منابع مستقل و نه زیردستان خود -

کمی در کارنامهء شوراهای حل اختلاف تامل بفرمایید و ببینید چه فجایع حقوقی و

چه افتضاحات قضایی به بار آورده اند . آخر با "بی قانونی" که نمی توان به قانون و

اجرای عدالت رسید . شوراهای بی هویت یاد شده افتخار می کنند که تابع

هیچ قانونی نیستند ! لذا خواهش موکد بنده این است که همان شعب محاکم

رسمی را افزایش دهند و پروندهء تاسف بار شوراها را برای همیشه ببندند .

لینک