دو نکته در باب مطلب پیشین   

اول اینکه ظاهرآ در تاسیس این شوراهای حل اختلاف از همان "کمیته" های اوایل

انقلاب الگو برداری شده است . یعنی چند نفری نشسته باشند و یکی بیاید ادعایی

کند و بعد هم بر اساس ظواهر یا مناصب یا مبالغ !! ... فی المجلس تصمیمی گرفته

شود و همانجا هم طرف محکوم یا مظلوم را دراز کنند و تازیانه ای و خلاص ...

دوم اینکه در عصر جرم شناسی مولکولی و ماهواره و اینترنت و نانو تکنولوژی و

شناسایی شبکیه چشم و ... تازه تصمیم شده برگردیم به " کدخدا منشی " و

به قول علما یک حکم مرضی الطرفین ( نه سیخ بسوزد و نه کباب ) صادر شود و

خلاص ...

زهی تاسف .

لینک