آلیس در سرزمین فجایع !   

نمیدانم اگر امروز آلیس دوباره از آینه عبور کند بازهم به سرزمین عجایب می رسد

یا به تهران ... ؟

عجایب ما کم نیست . در حالیکه تمام جهان نگران رکود و بحران اقتصادی است اینجا

ما هر روز با هلهله و ولوله اعلام می کنیم که فلان بانک ورشکست شد و آن یکی

کمپانی تعطیل شد و صد تا بورس باهم سقوط کردند ... !

اما وقتی به تبعات همین رکود می رسیم - مثلا نفت به بشکه ای ۴٠ دلار سقوط

می کند و احتمالا به ٣٠ دلار یا کمتر هم خواهد رسید - فریاد وامصیبتا سر می دهیم.

وقتی پشت سرهم مشتریان فرش و خشکبار و شمش فلزات خود را از دست

می دهیم کمیتهء بحران تشکیل می دهیم ! و در عین حال تلاش جامعهء جهانی

برای برون رفت از بحران را - در همین صدا و سیمای خودمان - به سخره می گیریم.

و بالاخره وقتی بسیاری از خودروسازان عظیم جهان رو به ورشکستگی گذاشته و

بعضا حتی تولیدات خود را به نصف قیمت سه ماه پیش عرضه می کنند ، ما تازه

اینجا بازار سیاه خودرو درست می کنیم و دلال بازی و نوبت فروشی و ... !!!

حالا به نظر شما مقصد بعدی آلیس کجاست ... ؟

لینک