نمیتوان به تحلیل منفرد پدیده ها پرداخت   

یکی از مشکلاتی که ما ایرانی ها (بطور عام) و وبلاگنویس ها (بطور خاص) همیشه

با آن دست به گریبان بوده و هستیم : سعی در تحلیل و تفسیر و حلاجی هر مقوله

به صورت "یک سو نگر " است . فقط یک وجه قضیه را می بینیم . در حالیکه تمامی

پدیده های نظری و عملی کائنات کاملا در کنش و واکنش لحظه ای با یکدیگر هستند.

مثلا فرهنگ ما متاثر از زبان ما و زبان ما متاثر از اقتصاد ما و اقتصاد ما متاثر از زیستبوم

ما و ... بالعکس است . تا زمانیکه "یک وجهی" هستیم و فاقد نگاه همه جانبه ، با

همین اوضاع و احوال - کمابیش - به راه خود ادامه می دهیم ... و وضعیت نابسامان

محیط زیست ما هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود .

لینک