مثل اینکه "اخلاق" واقعآ نسبی است !   

یکی از مهمترین موضوعات مناقشه و مجادله - مخصوصآ در اوایل انقلاب - این جملهء

معروف فلسفی است که " اخلاق ( وجدان ) یک مقولهء نسبی است " یعنی به

تناسب زمان و مکان معیارهای اخلاقی تغییر می کنند ...

گفتن این جمله حتی در محافل آکادمیک و علمی برابر بود با عین " ارتداد " و حکم

مرتد هم که روشن است ...

خلاصه بعد از این همه سال وقتی برعلیه برخی تحقیقات و دستکاری های ژنتیک

مطلب می نویسم - آنهم از زاویهء ایرادات علمی و نه فلسفی یا مذهبی - حالا

همان اشخاص ! از این طرف پشت بام می افتند و باز هم حکمی شبه ارتدادی!

صادر می کنند . قضاوت با خود شما .

اجاره  -  اجاره

نوترکیب - نوترکیب - نوترکیب - نوترکیب 

ضمنآ خواهران و برادران « یدکی » هم در راه هستند . فردی که درست عین شما

به وجود آورده می شود فقط برای اینکه هر وقت دچار بیماری شدیم از اعضای این

فرد یا این خویشتن ! به عنوان عضو یدکی استفاده کنیم . فعلآقرار است بستگان

یدکی وارد چرخهء زندگی نشوند و به حالت فریز در انبار بمانند تا زمان نیاز .

شاید آنها که دوقلو هستند - به ویژه دوقلوهای همسان - بهتر درک کنند که یدکی

بودن یا یدکی داشتن چه احساسی به وجود می آورد .

لینک