نوشدارو   

در باب گرمایش زمین و آثار نامطلوب آن مطالب بسیاری نوشته شده و می شود .

با وجودیکه به سرعت به نقطهء بحرانی نزدیک می شویم اما هنوز میتوان امیدوار

بود . امید به داشتن زیست کرهء سبز و پایدار ، که حیات همچنان بر آن جاری باشد.

راه حل های گوناگونی پیشنهاد می شود که همگی در جای خود مفید هستند .

تنها یک "پیش نیاز مهم" وجود دارد و آن رسیدن عموم مردم و به ویژه رهبران جهانی

به این "باور" که چنانچه وضعیت فعلی ادامه یابد خیلی زود به نقطهء غیرقابل بازگشت

خواهیم رسید . و در چنین روزی تمامی راه حل ها حکم نوشداروی پس از مرگ

سهراب خواهند یافت .

لینک