اعتلاي بيوتکنولوژي - سقوط ارزشها
 
هرگز نميتوان علمي بودن يک پديده را دليل موجه بودن آن دانست .
نبايد پنداشت هر مقوله علمي الزامآ مفيد ، اخلاقي و انساني است .
با يک مثال ساده مي توان موضوع را روشن تر کرد . تمامي تسليحات
متعارف و يا کشتار جمعي حاصل تلاش دانشمنداني است که سالها
عمر خود را وقف اين رشته کرده اند  ،  اما محصول نهائي اين علم
بسيار ويرانگر و تاسف بار است .
بشر امروزي با استفاده از  زيست فناوري  موفق به  رمز گشائي 
ژن هاي انسان و بسياري موجودات ديگر شده است . به اين ترتيب
ما در آستانه تحولي عظيم و احتمالا بسيار مخرب قرار داريم . براي
نمونه : درختاني که ديگر گرد نخواهند بود و براي چوبدهي کامل
مکعب رشد خواهند کرد ، توت فرنگي هايي که ويتامين ث داروئي
توليد مي کنند ، ميمونها و گاو هائي که به جاي شير واکسن و دارو  
ترشح مي کنند ، فرزنداني که پدر و مادرها از روي ژورنال و کاتالوگ
 سفارش مي دهند ، سربازاني که بدون انديشه و احساس و با
روش کلونينگ به طور انبوه توليد مي شوند تا مشکل تلفات نيرو
در جنگ ها برطرف شود ، حيوانات ترکيبي و عجيب الخلقه اي
که براي سرگرمي در سيرک ها مونتاژ مي شوند ... و هزاران
مورد ديگر .
تلاش بسياري از فعالان زيست محيطي در سراسر جهان بر
توقف کامل چنين آزمايشاتي متمرکز شده است و ضمن هشدار
مکرر از مردم سراسر جهان مي خواهند که از خريد محصولات GE
(  genetically engineering ) چه غذايي و چه دارويي خودداري
کنند . آنان همچنين خواهان توقف کامل تحقيقات و توليدات به
روش کلونينگ هستند و از موسسات تحقيقاتي مي خواهند
به دستکاري ژنتيک و گرفتن اصالت طبيعت و شکنجه حيوانات
پايان دهند . در بسياري از کشورهاي پيشرفته غربي چنين
آزمايشاتي يا کاملا ممنوع شده و يا بسيار محدود گشته اند .
برخي نيز تنها در آزمايشگاههاي سري به اين کار مي پردازند و
حداقل در ظاهر اين اعمال را محکوم مي کنند ...
در کشور ما تقريبا سکوت مطلق برقرار است و تنها گاهي چنين
اخباري را با تعريف و تمجيد منتشر مي سازند . يکي از همين
موارد توليد نخستين برنج دستکاري ژنتيک شده در ايران بود .
تنها خانم ابتکار پس از چند روز در مخالفت با اين پديده صحبت
کردند ولي ساير مراجع بهداشتي ، آکادميک و حتي مذهبي
کمترين واکنشي به اين امر نشان ندادند .
بايد بدانيم که يکي از محتمل ترين عوارض در مصرف محصولات
GE  ايجاد  metabolism error  در بدن جانداران است که در
انسان به شکل بيماري يا سندرم هاي گوناگون مي تواند
ظاهرشود ( حتي پس از چند نسل ) و در ساير جانوران حتي
مي تواند منجر به انقراض نسل يک گونه شود .
حقيقت اين است که بسياري از فن آوري هاي زيستي با
اصول اخلاقي ، انساني و مذهبي مغايرت کامل دارد ولي
همه به دليل مصلحت انديشي ترجيح مي دهند سکوت کنند.
در حالي که در بسياري موارد کليسا چنين اعمالي را محکوم
کرده است روحانيت شيعه - که بايد به طريق اولي چنين کند -
هيچگونه دخالتي نکرده است . به احتمال بسيار زياد ترس از
متهم شدن به تحجر و واپسگرايي عامل اصلي چنين سکوتي
است .
در هر حال موضع گيري هاي شفاف خانم ابتکار در اين زمينه
و اظهارات اخير ايشان در مورد لزوم ارزيابي دوباره و دقيق
پروژه هاي بزرگي نظير احداث آزادراه تهران - شمال و ميان
گذر درياچه اروميه و ... بسيار نويد بخش است و اميدوارم
ساير مسئولان به ضوابط ملي و بين الملي زيست محيطي
بهاي بيشتري دهند .
لینک