غزه   

آیا همیشه "آنها" مقصر هستند ؟

آیا همیشه"آنها" باید شرایط ما را بپذیرند؟

واقعآ نمی بینید در غزه چه می گذرد ؟

چرا همیشه رسانه های ما از شکست مذاکرات صلح در فلسطین غریو هلهله و

فریاد شادمانی سر می دهند ؟

که چه بشود ؟ شصت سال دیگر هم سلاخی شوند و قربانی بدهند ؟

... مذاکرات باز هم شکست خورد و فریاد پیروزی ! ما بلند می شود . بله همه شاد

هستند . همه . اصلاح طلب و مصباح طلب هم ندارد . همه .

آقای هنیه حاضر نیست حتی صندلی اش را از دست بدهد ولی انتظار دارد اسرائیل

تمامی سرزمینش را بیاورد و تقدیم کند .

چه فرقی می کند کدام مکتب یا کدام مذهب یا کدام گروه پیش ببرد ؟ در هر حال

این فلسطینی ها و کودکانشان هستند که مرگ با اعمال شاقه را تجربه می کنند .

مطمئن باشید فقط"آنها" مقصر نیستند . "کاسه های داغ تر از آش" و " دایه های

مهربانتر از مادر" هم قطعآ در این جنایات شریک هستند .

لینک