اسم با مسمی   

تلگراف اختراع شد و بیش از یک قرن هم در جهان کاربردی شد و بالاخره منسوخ شد.

جالب اینکه در تمام این سالیان ما نتوانستیم یک واژهء مناسب برای آن بیابیم و با

همان اسمی که آمده بود ، در سکوت ، بدرقه اش کردیم .

برسیم به مطلب اصلی و این ترنت ! خیلی ها از همان اول می گفتند اون ترنت بهتر

است ! بعدها که تکنولوژی فیلترینگ را هم بومی سازی کردیم نام فیلترنت بر آن

نهادند . وقتی سرعت ها به ٩ کیلو و پایین تر رسید نام  ترترنت بر آن نهادند .

اما این اواخر میگویند " قیف تر نت " که اشاره دارد بر جهنم مسلمین که قرار است

هر روز مقداری قیر داغ را با قیف بر گناهکاران روا دارند ولی یک روز قیر هست ولی

قیف نیست و فردا قیف هست ولی قیر نیست و روز سوم مسئول قیف و قیر نیست

و روز چهارم بین التعطیلین است و ... خلاصه در عمل مجازاتی صورت نمی گیرد .

حالا اینجا هم یک روز کابل برگردان است و کل تلفنهای محله قطع است و فردا شب

برق نیست تا مصرف بهینه را آموزش دهند . روز سوم بلاگفا کلآ تعطیل است .

روزچهارم بلاگفا باز می شود ولی نمیتوانید کامنت بگذارید . روز پنجم کارتم تمام

می شود ! روز ششم شب جمعس و همهء سرورها شلوغند و اصلا چک میل هم

نمی توانید کنید و روز هفتم هم که خود جمعس و باید به کارهای عقب افتاده

برسید . شاید اینجا هم استفادهء بهینه را داریم فرا می گیریم .

لینک