"شورا" برای مطبوعات ....... فاتحه مع الصلوات !   

وجود " هیئت منصفه " در محاکم ، یکی از نشانه های توسعه یافتگی دستگاه قضایی

یک کشور است . از جمله معدود مواردی که هیئت منصفه در دادگستری ما حضور

داشت ( به کیفیت و صحت آن کاری نداریم ) دادگاه مطبوعات بود .

پس از مدتها که دادگاه خاص مطبوعات به حالت رکود در آمده بود ، هفتهء قبل در اخبار

چنین درج شد که : برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی یک " شورای حل اختلاف " خاص

تشکیل خواهد شد .

با توجه به سواد عالی و اخلاق متعالی و گاف های متوالی اعضای محترم شوراهای

حل اختلاف ،که در صدور احکام محیرالعقول دستان دیویدکاپرفیلد را از پشت بسته اند،

و اجرای احکام محترم تر شوراها ،که مرد عنکبوتی را  کت بسته تحویل صاحب خانه اش

داده اند ، پیشنهاد می نمایم کلیهء اقشار مطبوعاتی و مطبعه خوان خودشان با زبان

خوش! جمع کرده و پی کارشان بروند . وقت شوراها را هم بی دلیل هدر ندهند که

باعث خسارت در دنیا و عقبی گشته و با ملاحظهء اولین حکم از خلقت حضرت آدم

پشیمان خواهند شد !  

 

لینک