آیا برای شما تفاوتی می کند که قربانیان جنگ چگونه می اندیشیدند ؟   

 

                                                    *****

                                                                                                                   

لینک