برنده کیست ؟   

متاسفانه تا این تاریخ نه اسرائیل قصد کوتاه آمدن دارد و نه طرف فلسطینی .

در همهء جنگ ها ارزش های انسانی و اخلاقی پایمال می شود و قربانیان نیز

عمومآ از افراد غیر نظامی و بیگناه است . قطعآ جامعهء بشری " بازندهء اصلی "

در همهء جنگ هاست . 

حال چنانچه بخواهیم به آثار مخرب هرگونه جنگ یا درگیری در " محیط زیست "

بپردازیم ، تنها می توان  گفت : هیچ جنگی برنده ندارد .

لینک