یاد دوستان ...   

گاهی پیوندهای مجازی محکم تر از پیوندهای حقیقی می شود . و گاه دوستان

نادیده مان را می جوییم . به هر حال قدر گذاشتن بر دوستی ، حقیقی و مجازی

ندارد ...

و بالاخره یاد هم رفت . درست مثل یاس . امیدوارم هر جا هستند شاد باشند و

کامیاب . ضمنآ اگر فردی بخواهد پس از مدتی سکوت ، دوباره شروع کند هیچ

اشکالی نخواهد داشت .)

لینک