احداث شکارگاه خصوصي

در روزهاي اخير خبري منتشرشد مبني بر احداث يک شکارگاه بزرگ

خصوصي به منظور " جلب گردشگران خارجي وگسترش صنعت توريسم" !

موجب نهايت تاسف است که ما اين همه جاذبه هاي تاريخي وطبيعي را به

حال خود رها کرده ايم وبه سراغ اين مورد رفته ايم . ضمن اينکه سالهاست

با روشهاي غيرقانوني يا به ظاهرقانوني اين کارصورت مي گيرد وديگر

نيازي به سرمايه گذاري ندارد . جزئيات خبر هنوز منتشر نشده ولي گويا

مناطقي ازاستان سمنان مد نظر است . به اين ترتيب مکانيابي اين طرح

نيز موجب تاسف مضاعف است چرا که درمجاورت پارک ملي کوير و

مناطق حفاظت شده اي نظير خجير و ... قرار مي گيرد و با تسهيل

دسترسي " گردشگران "  تکليف تتمه ذخايرطبيعي باقيمانده را نيز

روشن مي سازد . در انتها از شما مي خواهم به مطلب زير، که درصفحه

١٨ روزنامه همشهري پنجم آذر٨٣ درج شده است ، توجه نماييد و

بعد خود قضاوت کنيد . متاسفانه نام نويسنده مقاله ذکر نشده است ومن

به سهم خود از ايشان سپاسگزارم . 

 

                          لينک مطلب :

http://www.hamshahri.org/hamnews/1383/830905/Irshahr/zest.htm#s35790

لینک