به مناسبت سی سال تفحص !   

الان دیگر خیلی کمتر شده ولی تا آنجاییکه بنده و هم سن وسالانم به یاد داریم ،

وارد هر کجا که می خواستیم بشویم (دانشگاه ، مدرسه ، مسجد ، بانک ، اداره ،

ترمینال و حتی برخی میادین اصلی یا کوچه های خاص فرعی ) باید بازرسی بدنی

می شدیم آنهم به نحو احسن و اکمل . تا فیها خالدون آدم را هم نمی دیدند و نمی

پرسیدند حق عبور یا ورود و حتی خروج نداشتیم . این سنت حسنه اگرچه کمرنگ

شده اما هنوز ادامه دارد ...

تا همین دیروز که مصاحبهء آقای بهمن کشاورز - وکیل و حقوقدان نامی - را خواندم

نمی دانستم تفتیش ماشین و حتی داخل لباس نیاز به حکم قانونی دارد و اصلا

فکرش را هم نمی کردم داخل آدم یعنی داخل لباس آدم حریم شخصی تلقی

می شود و هر کسی حق ندارد وارد شود ! و این در حالی است که دیگر کسی

نمانده که وارد نشده مانده باشد !!!

حتمآ بخوانید ، لطفآ .

لینک