دهه’ قربون صدقه   

گرامیداشت دههء فجر هم - نظیر بسیاری دستاوردهای دیگر انقلاب - دچار استحاله

شده و به جای تکریم اصل مطلب به تکریم مسئولین پرداخته می شود . پارسالیا

قربون امسالیا میرن و امسالیا قربون پارسالیا . تازه هر دو دسته با هم جان به فدای

همه سالیا می کنند ! خلاصه بازار لوح تقدیر و سکهء سپاس سکه می شود ... لپ

بده و ماچ بگیر - دل بده و خاج بگیر !!!

کاش به مناسبت همین دههء فجر هم شده مقداری بازرسی از ادارات و دوایر و توابع

را بیشتر می کردند و ستون شکایات چند روزنامه را می خواندند و گره از کار چند

هموطن می گشودند و ... مطمئن هم باشند در این روال ، انقلاب به واقع نزد مردم

تکریم شده و بر تعداد علاقمندان افزوده خواهد شد .

لینک