بسی رنج بردم در این سال سی   

عجم خوار دیدم ، پریشان پارسی

لینک