دیار احتضار   

دیار من خاکستری است . و فقط دورنگ را می توانی ببینی . سیاه و سفید . یا بهتر

بگویم سیاه یا سفید . فقط دو رنگ . و بیش از آن دو رنگی را . و هنوز از گذشته های

دور می شنوی که :

"سر برده در گریبان  / بی خود تر از همیشه   ...

زهر این نفرین نامه / جای خون در من جاری  ...

هم بغض معصومت را / نشکفته پرپر کردی     ...

بر من فرود آر اینک  /  بغضی که خنجر کردی  ..."

" بخشی از ترانهء ماندگار نفرین نامه داریوش"

لینک