طرح تهوع اقتصادی !   

قرار است اقتصاد وابسته به نفت ما را درمان ترک اعتیاد دهند . آنهم به قول اهل فن

به روش سقوط آزاد . از همان اول هم خود بنده از مدافعین این طرح بوده ام ولی از

همان اول هم تاکید کرده ام که بدون تحقق پیش شرط های لازم ، طرح مذکور نه

تنها موفق نخواهد شد بلکه آثاری بس مخرب بر جای خواهد گذاشت .

بدون گرایش به سیاست های تنش زدایی و بدون پرهیز از سیاستهای میلیتاریستی

هیچ تضمینی برای موفقیت طرح های کم اهمیت تر هم نمیتوان در نظر گرفت . و ....

به هر حال ظاهرا که تصمیم جدی بر این است که اقتصاد نفتی - سوبسیدی ما

یارانه هایی را که طی بیش از یک قرن بلعیده ، یکجا بالا بیاورد .

و این در شرایطی است که ثبات اقتصاد جهانی هم کاملا بر هم خورده و آیندهء آن

مبهم است . به هر حال مثل همیشه گفتن از ما ، خواه پند گیرید و خواه ملال .

 

لینک