برای حفظ صلح تلاش کنيم

از آنجا که مناقشه ميان دولتهای ايران و آمريکا

ممکن است سرانجام به جنگی ويرانگر تبديل

شود بايد ندای صلح طلبی خود را به هر طريق

به گوش جامعه جهانی برسانيم .

دوستانم بهنام و دريا لينک يکی از بيانيه های

موجود را قرار داده اند که از همه می خواهم

آنرا امضا کنند و چنانچه مايل به درج مطلب

بودند ، همراه با احترام کامل به همه طرفين

لینک