آیا یورو به سرنوشت روبل دچار خواهد شد ؟   

وقتی در اوایل دههء ٩٠ میلادی اتحاد جماهیر شوروی سابق تجزیه شد لاجرم واحد

پول کشورهای جدیدالتاسیس هم باید تغییر می کرد . سرانجام فدراسیون روسیه

مسئولیت اصلی را بر عهده گرفت و زمان محدودی را اعلان نمود تا در سرتاسر جهان

به نمایندگیهای معرفی شده مراجعه و روبل خود را تعویض یا تبدیل کنند . جالب اینکه

ایران از معدود کشورهایی شد که اجازهء تبدیل در داخل کشور را نداد و مثل همیشه

بر ضرر اتباع خویش اقدام و ضمنا افتخار هم نمود ! ...

وقتی رکود جهانی بالاخره گریبان اتحادیهء اروپا را هم گرفت بالاخره ۶ کشور آن

طاقت نیاوردند و برخلاف قوانین رسمی اتحادیهء اروپا گفتند که ما به صنایع خود

کمک دولتی و یارانه خواهیم داد تا سقوط نکنند . جالب اینکه اظهارات فوق از

سوی غول های اقتصاد اروپا نظیر آلمان ، فرانسه ، اسپانیا و ... صادر شد و به

شدت مورد اعتراض ١٢ عضو دیگر قرار گرفت . اما آلمان و فرانسه تا آنجا پیش

رفته اند که اگر به قیمت خروج از اتحادیه و بازگشت به مارک و فرانک هم شده

نخواهند گذاشت صنایع شان سقوط کند . کشمکش هنوز ادامه دارد و هیچیک

از جناح ها تا حالا کوتاه نیامده اند .

در انتها از مسئولین محترم کشوری و بانکی و غیره استدعا می شود !! چنانچه

یورو هم تجزیه شد اجازهء تعویض در داخل کشور را بدهند تا همانند دفعهء قبل

دعای خیر !!!! امت سالهای سال نثار خود و اجدادشان نشود .

لینک