انسان جزئی از طبیعت است و طبیعت استریل وجود ندارد   

لطفا اینجا را بخوانید . تازه اینها مربوط به دهان انسان "سالم" است نه رودهء بزرگ

یاکشالهء ران . روزی چند بار مادر (و سایر بستگان ) کودکی را می بوسند که هنوز

 سیستم ایمنی وی کامل نشده . آنوقت از گربهء سر چهارراه یا بچه گربه ای که به

موتورخانهء مجتمع پناه آورده می ترسیم و می ترسانیم.

و در اینجا هم بخوانید از رفتار حمایتی سگ ها از یک کودک بد سرپرست و مقایسه

کنید با رفتار کودکان هم سن و سال و همسایه های "انسان" وی با او .

 

لینک