تکرار درخواست برای تحریم خرید ماهی قرمز   

مثل هر سال از دوستان علاقمند به زندگی همهء جانداران خواهش می کنم برای 

چند ثانیه تحویل سال نو راضی به مرگ خاموش میلیونها ماهی زیبا نشوند .

لطفا یا نخرید و یا به حداقل تعداد - یعنی ١ عدد - اکتفا کنید .

لینک