به چمن نیز آراسته شد   

در سفر اخیر ریاست جمهوری و هیئت دولت به ارومیه (مرکز آذربایجان غربی) تصویب

شد که خط آهن نیز به میانگذر دریاچهء ارومیه اضافه شود ...

در این سفر طرح احداث ٢ سد و ۵ آبگیر دیگر در استان تصویب شد ...

در همین سفر طرح  "احیا"ی  دریاچهء ارومیه نیز تصویب شد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

لینک