آیا رنجی که ما به آنها می دهیم توجیه پذیر است ؟   

قطعآ خیر

لینک