مناسبت ها و سو’ تفاهم ها   

قبلا نیز بارها اشاره کرده ام که در مناسبت های زیست محیطی - ایرانی و بین المللی-

فقط شاهد یکسری حرکات "نمادین" هستیم . حالا این حرکات چه زمانی "بنیادین "

خواهند شد معلوم نیست .

متاسفانه حرکات ان جی او های ما - حتی انواع دولتی آن ! - محدود شده به اینکه

بروند یک منطقه ای را فی سبیل الله زباله روبی کنند . آنهم در شرایطی که اگر فقط

ده روز بعد دوباره سری به آنجا بزنید متوجه آب در هاون کوبیدن می شوید ...

شاید هم اشکال از بنده است که " اندر بند نقش ایوان " مانده ام .

لینک