تولدمون مبارک ... ؟!

عليرغم رويه جاری در وبلاگستان که معمولا کوچکترين

اظهار نظری می تواند به مجادلات و درگيريهای سنگين

منجر شود ، ظاهرا در اين يک مورد (تقريبا ) همه اتفاق

نظر پيدا کرده اند که نخستين وبلاگ فارسی در روز

شانزدهم شهريور ۸۰ توسط آقای   سلمان جريری

نگاشته شده است . همين تاريخ را مبدا تولد وبلاگ

فارسی قرارداده اند که رسانه های خارجی بيشتر به

آن پرداخته اند . به عبارت ديگر   ۱۶ شهريور امسال

(۸۴) را بايد چهارمين زادروز خود بدانيم .

لینک