باور نمی کنم ، هرگز !   

دروغ های بی شرمانه ات را .

لینک