ميليتاريزم ، ميليتاريزم است ...
 
چه توسط  جهان اول ودوم  اعمال شود و چه توسط جهان سوم و چهارم . بايد حتي الامکان از
آن دوري جست .
لینک