شوراهای حل اختلاف وجاهت قانونی نداشته و باید منحل شوند   

قبلآ هم به کرّات عرض کرده ام تجربهء ناگوار "کمیته"ها در اوایل انقلاب بهترین دلیل

بر ضرورت برچیدن کامل و فوری شوراهای حل اختلاف است .

این شوراها که مصداق بارز رویهء "شترمرغی" هستند فعال من یشاء بوده و هر آنچه

میل مبارک افراد همان شعبه باشد "قانون"! است . هرجا می گویند آقا این حکم یا

آن رفتار شما «قانونی» نبوده می فرمایند اینجا «شورایی» است و نباید هم قانونی

عمل کند !!! حال همانجا اگر بگویید که درست است مهلت «قانونی» برای این موارد

ده یا بیست روز است ولی شما سه روز مهلت اضافی منظور بفرمایید ، می گویند

این درخواست شما «قانونی» ! نیست .

لینک