پس از سالها سکوت ...   

گویا کم کم دارد سکوت شکسته می شود  ...  امیدوارم .

"به مناسبت روز جهانی حقوق حیوانات"

لینک