سوگوار   

حدود سی و یک سال پیش بود که "شعورم" را با دستان خود دفن کردم .

امشب در سالمرگش دوباره خواهم گریست .

لینک