آسيا و خبرهايي اميدوارکننده   
 
١- چندي قبل آقاي "بان کي  مون" وزيرامورخارجه کره جنوبي به سمت دبيرکلي سازمان ملل
برگزيده شد . قراراست ايشان ازاول ژانويه ٢٠٠٧ جانشين آقاي کوفي عنان شوند .
هشتمين دبيرکل سازمان ملل که براي يک دوره پنج ساله به اين سمت رسيده اند ، نخستين
آسيايي درطول ٦ دهه فعاليت سازمان ملل است که به اين رتبه دست يافته .
متاسفانه اين خبر بازتاب ضعيفي دررسانه هاي ما داشت .
 
٢- هفتمين اجلاس مجمع عمومي انجمن مجالس آسيايي براي صلح  ( AAPP ) درتهران
تشکيل شد . توافق برسر ارتقاي اين انجمن به مجمع مجالس آسيا ( APA ) ازجمله مهمترين
دستاوردهاي اين اجلاس بود . مجمع اخيرالذکر ( APA  ) درواقع مقدمه تشکيل پارلمان
آسيا خواهد بود . جاي بسي خوشوقتي است که اين تصميم سرنوشت ساز دراجلاس تهران
گرفته شد ضمن اينکه ميزبان اجلاس بعدي نيز تهران خواهد بود . همانگونه که ٤ دهه قبل
کنوانسيون رامسر مصوباتي مهم وماندگار براي حفاظت ازمحيط زيست جهان داشت  و
هنوز ازقوانين آن به نام مصوبات کنوانسيون  رامسر ياد مي شود .
 
٣- زيرمجموعه هاي پارلمان آسيا نيز خوشبختانه به طورهمزمان مد نظر قرارگرفته اند. 
تشکيل صندوق پولي آسيا - که مي تواند مقدمه تشکيل بانک آسيا باشد - و همچنين اقدام
براي راه اندازي صندوقي مشترک براي مبارزه با فقر در کشورهاي آسيائي به علاوه
مذاکره درمورد ايجاد خبرگزاري آسيا ازجمله آنهاست .              
 
لینک