سال نو مبارک   

امیدوارم همه دوستان سال بسیار خوشی داشته باشند .

۲ نکته را هم با اجازه تکرار می کنم :

۱- اگر برایتان مقدور است ماهی قرمز نخرید یا به تعداد اندک بخرید .

آنها اسباب بازی نیستند و دارای حیات و احساس هستند .

۲- هنگامی که به طبیعت می روید سعی نمایید خسارتی به آن

مکان وارد نسازید و به ویژه زباله های خود را آنجا رها نکنید .

سبز باشید  و  شاداب

لینک