حرمت صاحبخانه   

با وجودیکه یکی دو یادداشت اخیرم معلوم نشد به کجا ارسال شد با اینحال

امیدوارم این یکی درج شود .

جا دارد از کادر فنی و مدیریت و همه دوستان در پرشین بلاگ تشکر کنم که

با تلاش خود مانع از حذف یا سرقت دیتا و آرشیوها شدند صمیمانه سپاسگزاری

کنم .مسلما بسیاری نیز در این تقدیر از "صاحبخانه " با بنده هم رای هستند .

امیدوارم این قضیه هک ( که جزئیات دقیق آن هنوز مبهم مانده است ) بزودی

و بطور کامل حل وفصل گردد .

لینک