حقوق...   

بسیاری از حقوق شهروندی ما ،مکررا، تضییع می شود و حقوق بیماران ما به طور

مضاعف پایمال می شود . نگاهی به نشانی زیر مشتی است نمونه خروار .

http://bankers.mihanblog.com/post-7.aspx

لینک